Default Header Image

Obligaţiile studenţilor

la Catedra de biochimie și biochimie clinică:

 În conformitate cu carta universităţii şi codul moral toţi studenţii sunt obligaţi să respecte următoarele reguli:

    1. Să îndeplinească toate sarcinile care le revin potrivit planului de învăţământ și curriculum-ului disciplinei Biochimie.

    2. Să se informeze prompt asupra a ceea ce li se aduce la cunoştinţă prin avizierul plasat pe pagina catedrei: www.biochimia.usmf.md.

    3. Frecvenţa la curs şi lucrările de laborator este obligatorie.

    4. Studenţii se prezintă la orele de curs şi lucrări de laborator fără întârziere, în halate (nu se admit costume chirurgicale), cu toate rechizitele necesare şi temele pregătite.

    5. Studenţii se prezintă la lucrările de laborator cu procesul verbal al lucrării imprimat (va fi luat de pe pagina web a catedrei).

    6. Semnarea procesului verbal al lucrări de laborator este obligatorie şi atestă îndeplinirea părţii practice. În cazul nesemnării procesului verbal, partea practică a orei se recuperează conform orarului recuperării restanţelor practice (absenţelor).

    7. Absenţele la lucrările de laborator se recuperează numai cu permisiunea vice-decanului. La recuperare studentul se prezintă ca la orele de lucrări practice: cu proces verbal, testele și itemii pentru lucru individual rezolvați, tema învăţată.

    8. Studenţii sunt obligaţi:

  • să foloseascã cu grijă bunurile materiale existente în spaţiul catedrei, să păstreze utilajul şi mobilierul, să le întreţină în stare bună. Prejudiciile constând în deteriorarea sau distrugerea bunurilor se vor recupera, conform procedurii legale, de la cei care le-au produs;
  • să urmeze întocmai regulile tehnicii securităţii în laboratorul biochimic;
  • să păstreze ordinea şi curăţenia în incintă catedrei;
  • în sezonul rece al anului hainele (paltoane, scurte) se lasă la vestiar.
  • Responsabil de disciplină în timpul  lucrărilor practice este studentul de serviciu.

9. În timpul cursului sau lucrării de laborator este interzisă folosirea telefoanelor mobile cât şi utilizarea diverselor mijloace tehnice (laptop-urilor; iPad-urilor, etc).

10. De a respecta drepturile de autor ale altor persoane şi de a recunoaşte paternitatea informaţiilor prezentate în lucrările elaborate.

Notarea și admiterea la sesie/examen

11. În scopul verificării cunoştinţelor, la sfârşitul fiecărui capitol, studenţii susţin totalizări. Pe parcursul anului de studiu vor fi susținute 6 totalizări, câte 3 în fiecare semestru. Totalizarea se susţine o dată la lecție, conform planului de studiu, a doua dată conform unui orar stabilit și a treia data în ultima săptămână a semestrului. Totalizările nr. 1, 5 și 6 sunt susținute doar la computer, nota maximă fiind 10. Totalizările nr. 2, 3 și 4 se susțin mixt: la computer cu nota maximă 7, care poate fi mărită prin răspuns scris/oral.

12. Studentul care a fost depistat că copie în timpul totalizărilor, nu i se va permite să mai susţină această totalizare.

13. Pentru evaluarea lucrului individual studentul va face un conspect la Subiectele pentru discuție la seminar la fiecare temă din Ghidul de lucrări practice la Biochimie, care va fi apreciat de profesor și notat. Nota medie va fi inclusă în notele din SIMU (nota nr.4 din fiecare semestru) și luată în considerare la admiterea la sesiune și examen.  

14. Notele de la totalizări vor fi baza mediei de admitere la sesiune. Se admit la examen studenţii ce au nota medie “5” şi nu au absenţe nerecuperate la lucrările practice şi cursuri.